Andmekaitseteade

Data

 

Teie privaatsuse kaitse on Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (edaspidi „EUIPO“, „meie“, „vastutav töötleja“ või „amet“) jaoks väga oluline.

Peame end vastutavaks isikuandmete eest, mida kogume ja töötleme.

Seetõttu oleme võtnud endale kohustuse austada ja kaitsta teie isikuandmeid ning tagada, et saaksite enda kui andmesubjekti õigusi piisavalt kasutada.

Töötlemisel kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määrust (EL) 2018/1725, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ.

Käesolevas teatises avaldatud teave on esitatud vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artiklitele 15 ja 16, et teavitada teid sellest, kuidas kogutakse ja töödeldakse teie isikuandmeid veebisaidil (https://business.ideaspowered.eu/).

„Ideas Powered for business“ on VKEdele mõeldud veebisait, mille eesmärk on anda idufirmadele ja ettevõtjatele veebipõhiseid juhiseid oma ettevõtte arendamiseks, võttes samal ajal arvesse intellektuaalomandi ja innovatsiooni valdkondi. Veebisait sündis vajadusest aidata tagada Euroopa VKEdele juurdepääs tsentraliseeritud, selgele, usaldusväärsele ja asjakohasele teabele eesmärgiga toetada ettevõtlust ning edendada konkurentsieelise saavutamisel intellektuaalomandiõiguste olulisust.

Veebisaidi omanik ja haldaja on EUIPO. See sisaldab muu hulgas järgmisi jaotisi.

 • Avasta: sisaldab teavet, mida VKEd vajavad oma ettevõtte käivitamiseks koos sammsammuliste juhenditega.
 • Ühenda: sisaldab visualiseerimiskaarti, millelt VKEd võivad leida tuge kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil, mida saab otsida riigi, linna või teenuse liigi või teenuseosutaja järgi.
 • Kasva: sisaldab teavet asjakohaste kursuste ja tööriistade kohta, mis katavad VKEde arenguvajadusi järgmistes valdkondades: rahandus ja rahastamine, ideede kaitse, äri-/ettevõtlustugi ning õigusalane tugi.

NB! Isikuandmete kogumisel ja töötlemisel teistel EUIPO veebisaitidel kehtivad teised isikuandmete kaitse eeskirjad.

REGISTREERIMISKANNETE REGISTER

Keskregister: EUIPO-l on õiguslik kohustus pidada isikuandmete töötlemise toimingute keskregistrit (määruse (EL) 2018/1725 artikkel 31). Lisateavet oma isikuandmete töötlemise toimingute registreerimiskannete kohta leiate EUIPO keskregistrist.

1. Mis on EUIPO suhtes kohaldatav andmekaitse õigusraamistik?

Amet kogub ja töötleb kõiki isikuandmeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 (mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel liidu institutsioonides, organites ja asutustes ning isikuandmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 45/2001 ja otsus nr 1247/2002/EÜ – edaspidi „ELi andmekaitsemäärus“) sätetele. Seda teksti täiendades reguleerib isikuandmete töötlemist EUIPOs ka otsus ADM-18-65, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. oktoobri 2018. aasta määruse (EL) 2018/1725 rakendamist EUIPOs ka.

Ametile kui ELi asutusele kehtivad andmekaitsenõuded on sätestatud ELi andmekaitsemääruses ning ELi kaubamärgimääruses (EL) 2017/1001, ühenduse disainilahenduse määruses (EÜ) nr 6/2002 ja nende rakendusaktides.

Lisateave on ELi kaubamärki käsitlevates õigusaktides ja ühenduse disainilahendust käsitlevates õigusaktides ja

2. Mis isikuandmeid me kogume?

Isikuandmeid, mida amet sellel veebisaidil kogub ja töötleb, töödeldakse nõusoleku alusel. Näited: teie nimi, teie e-posti aadress, teie organisatsiooni tüüp või tegevusvaldkond. Lisateavet töödeldavate isikuandmete kategooriate kohta vaadake allpool toodud konkreetsetest isikuandmete kaitse eeskirjadest.

3. Milleks me teie isikuandmeid kasutame?

Amet kogub ja töötleb teie isikuandmeid mitmel otstarbel.

 • Teadlikkuse tõstmiseks ja intellektuaalomandiõiguste tähtsuse edendamiseks.
 • Usaldusväärse teabe pakkumiseks õigus- ja majandusteemadel, et toetada VKEde äritegevust intellektuaalomandi ja innovatsiooni valdkondades.
 • VKEde võimestamiseks, aidates kaitsta nende vara.
 • Intellektuaalomandiõiguste ökosüsteemi edendamiseks. Teie isikuandmeid kasutatakse teiega ühenduse võtmiseks ning teie teavitamiseks intellektuaalomandiõigustega seotud uudistest, seminari- ja töötubade kutsetest, samuti muuks intellektuaalomandiõigustega ning EUIPO toodete ja teenustega seotud suhtluseks.
 • Meie toodete ja teenuste täiustamiseks. Amet kasutab teie isikuandmeid selliste uuringute, aruannete ja statistika koostamiseks, mis võimaldavad optimeerida toiminguid ning parandada süsteemi toimimist. See hõlmab teie tagasiside kogumist ja analüüsimist, et teie kogemused oleksid edaspidi paremad ning oleksite ameti ja veebisaidiga rohkem rahul..
 • Ürituste, koolituste ja koosolekute korraldamiseks. Amet korraldab regulaarselt üritusi, koolitusi ja koosolekuid, mis on üldsusele avatud. Nende ürituste korraldamine eeldab osalejate isikuandmete haldamist. Kui osalete ameti korraldatud avalikul üritusel, hallatakse teie isikuandmeid allpool toodud konkreetsetes isikuandmete kaitse eeskirjades kirjeldatud viisil.

4. Mis õiguslikel alustel me teie isikuandmeid töötleme?

Sellel veebisaidil töödeldakse isikuandmeid vastavalt määruse (EL) 2018/1725 artikli 5 lõike 1 punktile d: andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.

Isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse vastavalt järgmistele juriidilistele dokumentidele:

 • otsuse nr ADM-21-15 artikkel 2 ameti sisestruktuuri kohta,
 • EUIPO 2025. aasta strateegiakava, mis võeti vastu vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. juuni 2017. aasta määruse (EL) 2017/1001 (Euroopa Liidu kaubamärgi kohta) artikli 153 lõike 1 punkt b.

Kui isikuandmete töötlemine toimub teie nõusolekul, saate selle igal ajal tagasi võtta, saates e-kirja aadressile DPOexternalusers@euipo.europa.eu.

Eelkõige uudiskirjade puhul võite igal ajal loobuda EUIPO-lt konkreetse või kogu sisu saamisest, klõpsates iga saadud e-kirja alumises osas kuvatavale lingile „Tühista tellimus“ (Unsubscribe).

5. Kuidas me teie teavet kaitseme ja milliseid kaitsemeetmeid kasutame?

Amet suhtub teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt ning seetõttu võtab nende kaitsmiseks piisavaid korralduslikke, tehnilisi ja turvameetmeid. EUIPO ruumides kasutakse näiteks järgmisi meetmeid:

 • EUIPO on sertifitseeritud standardi ISO 27001 kohaselt;
 • EUIPO süsteemidesse ja andmebaasidesse sisenemiseks on vajalik EUIPO kasutajatunnus ja salasõna;
 • autentimine ja autoriseerimine põhinevad ametiülesannetel;
 • autentimine ja autoriseerimine toimuvad serveris ja anonüümset juurdepääsu ei lubata;
 • server on andmetöötluskeskuses füüsiliselt kaitstud;
 • serverid on loogiliselt turvatud;
 • võrguturbemeetmed on konfigureeritud ennetama välisohtude juurdepääsu postiserveritele;
 • teenuseosutajad allkirjastavad konfidentsiaalsus- ja andmekaitseklauslid;
 • teie isikuandmeid töötlevate back-office-vahendite muutmise õigus on piiratud arvul nõuetekohaselt volitatud ja konkreetse IT-profiiliga isikutel.

6. Mis on teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega? Kuidas kasutada oma õigusi? Kas teie õigusi saab piirata?

Teie isikuandmetega seotud õigused

Selle tähendus

Õigus olla informeeritud

Teil on õigus teada, kuidas amet teie isikuandmeid töötleb (sh saada teavet järgmise kohta: vastutav töötleja, andmete töötlemise eesmärk, õiguslikud alused, kasutatud isikuandmete tüübid, isikud, kes teie andmeid saavad, andmete säilitamise tähtajad ja isikuandmete võimalik edastamine kolmandatesse riikidesse). Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva andmekaitseteatega ja eelkõige allpool toodud isikuandmete kaitse eeskirjadega.

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus teada, kas amet töötleb teie isikuandmeid, sh töötlemise eesmärki, andmete tüüpe, andmete saajaid, tähtaegu ja isikuandmete võimalikku edastamist kolmandatesse riikidesse.

Õigus andmete parandamisele

Saate oma isikuandmeid parandada, kui need on puudulikud või ebatäpsed.

Õigus andmete kustutamisele („õigus olla unustatud“)

Teatud asjaoludel võite taotleda oma isikuandmete kustutamist (nt kui andmed pole enam nende kogumise eesmärgi seisukohast vajalikud). Kui otsustate loobuda ühest või mitmest uudiskirjast, säilitatakse teie andmeid 60 päeva, et teil oleks võimalik tellimus uuesti aktiveerida. Pärast 60 päeva möödumist krüpteeritakse teie isikuandmed ja säilitatakse varukoopiates veel 120 päeva enne kustutamist. Seejärel kustutatakse teie andmed meie andmebaasidest, ilma et neid oleks võimalik taastada. Lisateave on allpool toodud konkreetsetes isikuandmete kaitse eeskirjades.

Õigus isikuandmete töötlemise piiramisele

Teatud asjaoludel võite taotleda, et amet piiraks teie isikuandmete töötlemist (nt kui andmete õigsus on vaidlustatud). Kui teie andmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite alati taotleda, et amet piiraks andmete töötlemist.

Andmete ülekandmise õigus

Teatud asjaoludel (nt andsite selge nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks) võite taotleda, et amet saadaks teile teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus.

Õigus oma andmete töötlemise kohta vastuväiteid esitada

Teatud asjaoludel võite esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele ameti poolt: kui andmete töötlemine põhineb isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 5 lõike 1 punktil a, kui isikuandmete töötlemine on vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks või liidu institutsiooni või organi avaliku võimu teostamiseks.

Õigus oma nõusolek tagasi võtta

Te võite igal ajal oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusoleku tagasi võtta. Täpsemalt võite paluda uudiskirjade saamise või visualiseerimiskaardil kuvamise lõpetamist. Viimasel juhul saadab amet teile igal aastal e-kirja, et kinnitada andmete ja teabe õigsust ning uuendada teie nõusolekut, andes teile võimaluse teatada soovist, et teid eemaldataks.

 

Kuidas kasutada andmekaitseõigust?

1. Kirjutage e-posti aadressil DPOexternalusers@euipo.europa.eu. Arvestage, et me ei võta vastu suulisi taotlusi (telefonitsi ega näost näkku), sest me ei pruugi olla suutelised teid õigesti tuvastama või kohe teie taotlust menetlema.

 
a. E-kirja teel saadetud taotlus peaks olema võimalikult üksikasjalik. Vajame andmete täpset kirjeldust, andmete kogumise eesmärki ja viisi, kuidas neid koguti.
b. Ärge unustage mainida, milliseid eespool nimetatud õigusi soovite kasutada.

 

2. Menetleme teie taotlust viivitamata ja aitame teil õigusi kasutada, kui nende kasutamise tingimused on täidetud.

a. Mõnikord vajame teie isiku tuvastamiseks ja teie andmete leidmiseks lisateavet. Neid andmeid kasutatakse ainult teie isiku tuvastamiseks, et aidata teil oma õigusi kasutada. Andmeid ei salvestata kauem kui selle eesmärgi täitmiseks vajalik.
b. Me ei saa teid võib-olla õiguste kasutamisel aidata, kui tingimused pole täidetud. Sel juhul teavitame teid põhjustest, miks te ei saa oma õigusi kasutada.

 

Kas teie õigusi saab piirata?

Isikuandmete kaitse õigus ei ole absoluutne õigus. See peab alati olema tasakaalus muude põhiõigustega ja võib esineda olukordi, kus ühte või mitut eespool nimetatud õigust ei anta.

Neid õigusi võib ajutiselt piirata ka määruse (EL) 2018/1725 artikliga 25 või ELi aluslepingutega kehtestatud õiguspärastel põhjustel või Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) haldusnõukogu 26. märtsi 2020. aasta otsusega sätestatud sise-eeskirjade alusel. Sise-eeskirjadega on ette nähtud, et selline piirang peab olema ajaliselt piiratud, proportsionaalne ja arvestama eelnimetatud õiguste olemust.

Üldjuhul teavitatakse teid piirangu põhjustest. Teid teavitatakse ka teie õigusest esitada kaebus Euroopa Andmekaitseinspektorile või kasutada õiguskaitsevahendeid. Siiski on olukordi, kus me ei teavita teid nendest põhjustest. Piirang tühistatakse kohe, kui seda õigustavad tingimused enam ei kehti. Selle perioodi möödumisel saate vastava andmekaitseteate.

7. Mis küpsiseid meie kodulehel kasutatakse?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mille saadab veebilehe server ja mis talletatakse teie seadmesse (näiteks arvutisse, tahvelarvutisse või telefoni).

Kui külastate meie veebisaiti, kasutame küpsiseid veebisessiooni haldamisel, autentimisel ning ka brauseri turbeks. Samuti kasutame küpsiseid, et tagada veebilehe õige tehniline toimivus ja aidata meil talletada kasutajate eelistusi ning jälgida kasutustrende koondandmete alusel. Sel põhjusel võime koguda mõningaid andmeid teie brausimiskogemuse kohta, nt IP-aadress, brauseri liik, keel ja ekraani suurus, külastatud leht, külastuse kuupäev ja kellaaeg ning veebileht, kust teid meile suunati.

Neid andmeid kasutame anonüümsete statistiliste koondandmete kogumiseks, et parandada oma teenuseid ja teie kasutajakogemust. Ühegi küpsise jaoks ei ole vaja teie nõusolekut. Nende andmete kogumine, koondamine ja anonüümseks muutmine toimub EUIPO andmekeskuses piisavate turbemeetmete abil.

Samuti saab meie veebilehel kasutada suvandit „Do Not Track“. Kui aktiveerite oma veebibrauseris DNT-suvandi, austame teie valikut ega jälgi anonüümitud statistika jaoks teie brausimiskogemust meie veebilehel. Juhised, kuidas seda võimalust aktiveerida, on allpool:

8. Kuidas kasutatakse meie veebisaidil sotsiaalmeediat?

Kasutame sotsiaalmeediat, et tutvustada oma tööd laialdaselt kasutatavate kaasaegsete kanalite kaudu. Sotsiaalmeedia kasutamine on esile toodud meie veebisaidil. Näiteks saate vaadata „Ideas Powered for Business“ videoid, mida laadime üles oma YouTube’i lehele, ja jälgida linke meie veebisaidilt Twitteri, Facebooki, LinkedIni või muudele platvormidele.

Kui meie veebilehti teie arvutisse (või teistesse seadmetesse) laaditakse, ei paigutata meie sotsiaalmeedia nuppude kaudu, mille abil teid nende teenustega ühendatakse, ja meie lehtedel sisalduvate meediateenuste komponentide kaudu teie arvutisse küpsiseid. Arvestage siiski, et olenevalt teie eelistustest nende väliste teenustega seoses võidakse mõned küpsised siiski salvestada, näiteks tulenevalt teie YouTube’i videoeelistustest.

Igal sotsiaalmeedia kanalil on oma poliitika teie isikuandmete töötlemise viisi kohta, kui nende lehekülgi külastate. Lisateave:

9. Kuidas meiega küsimuste tekkimise korral ühendust võtta?

Võite võtta meiega ühendust kõigis küsimustes, mis puudutavad teie isikuandmeid. Selleks saatke EUIPO-le kui teie andmete vastutavale töötlejale või EUIPO andmekaitseametnikule kirjalik taotlus.

Võite kasutada ka elektroonilisi sidekanaleid või saata oma päringu/probleemi kohta kirja:

Post/kuller:

Gloria Folguera Ventura

Data Protection Officer,

EUIPO

Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Hispaania.

E-post:

DPOexternalusers@euipo.europa.eu

Kui vastutav töötleja ja/või andmekaitseametnik ei vasta teie taotlusele asjakohaselt, võite esitada kaebuse Euroopa Andmekaitseinspektorile aadressil https://edps.europa.eu/about-edps/contact_en.

10. Vajate lisateavet?

Kui soovite lisateavet, kuidas me teie isikuandmeid töötleme, vaadake EUIPO keskregistrit (elav dokument, mida muudetakse pidevalt)(seda muudetakse pidevalt) ning asjaomaseid konkreetseid andmekaitseteateid, mis on loetletud allpool (praegu ainult inglise keeles).

Keskregister sisaldab vähemalt järgmist teavet( määruse (EL) 2018/1725 artikli 31 lõige 1) ):

 • vastutava töötleja, andmekaitseametniku ning asjakohasel juhul volitatud töötleja ja kaasvastutava töötleja nimi ja kontaktandmed;
 • töötlemise eesmärgid;
 • andmesubjektide kategooriate ja isikuandmete liikide kirjeldus;
 • nende vastuvõtjate kategooriad, kellele isikuandmeid on avalikustatud või avalikustatakse;
 • kui see on asjakohane, andmed isikuandmete edastamise kohta kolmandasse riiki või rahvusvahelisele organisatsioonile ja sobivate kaitsemeetmete kohta koostatud dokumendid;
 • võimaluse korral eri andmeliikide kustutamiseks ette nähtud tähtajad;
 • võimaluse korral nende isikuandmete kaitsmiseks võetud tehniliste ja korralduslike turvameetmete üldine kirjeldus.

Privaatsusteated sisaldavad määruse (EL) 2018/1725 artiklites 15 ja 16 sätestatud teavet. Asjaomaste konkreetsete andmekaitseteadete loetelu koos linkidega asjaomastele privaatsusteadetele on järgmine: