Õigusteave

SELLE VEEBILEHE KASUTAMISEGA NÕUSTUTE KÄESOLEVATE TINGIMUSTEGA. KUI TE EI NÕUSTU ÜHEGI SIIN ESITATUD TINGIMUSEGA, ÄRGE KASUTAGE SEDA VEEBILEHTE EGA MINGIT TEAVET VÕI TEENUST.

Kohaldatavad tingimused

Juurdepääs veebilehe mis tahes osale, mis tahes dokumentidele, materjalidele või muule teabele, sealhulgas andmetele, tekstile, piltidele ja helile (edaspidi "teave"), mis on veebilehel kättesaadavaks tehtud, ja nende kasutamine ning mis tahes veebilehe kaudu pakutavad teenused (edaspidi "teenused") on reguleeritud käesolevate üldiste kasutustingimustega (edaspidi "üldtingimused") ja tähendab, et kasutaja nõustub käesolevate üldtingimustega.

Üksikute teenuste või veebisaidi konkreetsete osade suhtes võivad kehtida eritingimused, nagu on märgitud asjaomaste teenuste või osade puhul. Kui see on sätestatud, asendavad eritingimused üldtingimuste mis tahes erinevad sätted nende teenuste või osade suhtes.

EUIPO jätab endale õiguse muuta neid üldtingimusi ja muid veebisaidi eritingimusi igal ajal, avaldades muudetud tingimused veebisaidil. Sellised muudatused jõustuvad nende avaldamise kuupäeval.

Omanikuks olemine

Veebisaidil avaldatud teave võib olla kaitstud intellektuaal- ja tööstusomandi õigustega. Käesoleva veebisaidi kaudu kättesaadava teabe omandiõigused, sealhulgas autoriõigused, kuuluvad selle omanikele, kelleks on EUIPO, partnerandmete omanikud või muud kolmandad isikud, keda on nimetatud. Juurdepääs teenustele ei anna kasutajatele mingit omandiõigust veebisaidil kättesaadavaks tehtud teabele. Kõik õigused, mida siinkohal ei ole konkreetselt antud, kuuluvad vastava(te)le omaniku(te)le.

Kasutusõigus

Juurdepääs käesoleva veebisaidi teabele ja teenustele on lubatud EUIPO poolt kohaldatava Euroopa Liidu õiguse kohaselt taotletava ulatuse ja eesmärkide raames.

Teabe kasutamine on reguleeritud järgmiselt.

Kasutajad võivad:

 • levitada või reprodutseerida teavet, kui veebisaiti nimetatakse selle allikana ja mainitakse silmatorkavalt selle vaba kättesaadavust;
 • luua teabe alusel kohandusi, tõlkeid, teisendusi, muudatusi või muid tuletatud teoseid, tingimusel et:
  • on astutud mõistlikke samme muudatuste märgistamiseks või piiritlemiseks või muul viisil selgelt näidata, et algse teabe muudatused on tehtud, ja
  • teabe autor ja/või teabe pakkujana nimetatud isik - olenevalt sellest, kumb neist on veebisaidil esitatud - on nimetatud ja veebisait on viidatud teabe allikana; ja
  • kolmandatele isikutele antakse selgesõnaliselt õigus reprodutseerida ja levitada mis tahes sellist kohandamist samadel tingimustel, mis on sätestatud käesolevas dokumendis;
 • kasutada süvalinkimise tehnikat, et jõuda veebilehe konkreetsetele lehekülgedele väljaspool avalehte.

Eelnev litsents ei hõlma teavet, mille suhtes kehtivad muud intellektuaalomandiõigused kui autoriõigus (nt kaubamärgid, disainilahendused ja andmebaasiõigused). Sellistel juhtudel ja alati, kui on vaja kaubanduslikku kasutamist, soovitatakse kasutajatel taotleda konkreetset ja selgesõnalist luba asjaomastelt õiguste valdajatelt.

Kasutajad ei saa:

 • teostada mis tahes tegevust, mis võib kahjustada või rikkuda EUIPO võrgu toimimist ja/või turvalisust;
 • kasutada integratsioonitehnikaid, nagu raamimine ja inline-linkimine veebisaidi ja seal oleva teabega;
 • kasutada veebisaidil kättesaadavaks tehtud teavet ja isikuandmeid, et võtta ühendust registreeritud omanikega mis tahes kaubanduslikul eesmärgil, mis ei ole seotud nende kaubamärkide ametliku registreerimisega, või mis tahes muul ebaseaduslikul või eksitaval tegevusel.

Kasutajad ei tohi mingil juhul kasutada EUIPO logo või EUIPO ametlikku nime ja volitusi, et anda mõista, et nad on EUIPOga seotud, seda toetavad või on muul viisil ametlikult seotud ilma EUIPO eelneva kirjaliku ja ametliku loata.

EUIPO andmebaaside oluliste osade või nende sisu väljavõtete tegemine on keelatud, olenemata sellest, kuidas seda tehakse. Kasutajad võivad luua süvalinkide abil veebilehe konkreetsetele lehekülgedele. Siiski ei ole lubatud sellised veebi integreerimistehnikad nagu raamimine ja inline linkimine.

Vastutusest loobumine

Veebisaidil Ideed Powered for business esitatud teave ei ole ega ole mõeldud juriidilise või professionaalse nõustamisena; kogu teave, sisu ja materjalid, mis on sellel veebisaidil kättesaadavad, on mõeldud üksnes üldiseks informatsiooniks. Käesoleva veebisaidi kasutajad peaksid pöörduma juristi või muu spetsialisti poole, et saada nõu või kohandatud teavet mis tahes konkreetses õiguslikus, majanduslikus, finants- või muus küsimuses.

Kolmandate isikute poolt veebisaidile Ideas Powered for business esitatud teave esitatakse sellisena, nagu see on saadud, ilma igasuguse garantiita ja ainult teavitamise eesmärgil. Kolmandad isikud vastutavad üksnes esitatud andmete ja teabe täpsuse ja usaldusväärsuse eest. Pange tähele, et kolmandate isikute esitatud teave ei pruugi kajastada EUIPO seisukohti.

Kuigi EUIPO püüab hoida kogu veebisaidil Ideed Powered for business esitatud teavet ajakohasena ja täpsena, ei esita mingeid nõudeid, kinnitusi ega garantiisid veebisaidi kaudu kättesaadava teabe täpsuse, täielikkuse või asjakohasuse kohta ning seetõttu loobub selgesõnaliselt oma vastutusest vigade ja puuduste eest seadusega lubatud ulatuses.

Kui veebisait Ideas Powered for business pakub linke avalikult kättesaadavatele kolmandate isikute veebisaitidele ja tasuta sisule, mille eesmärk on pakkuda kasutajatele koolitust, tööriistu ja muud teavet, on kolmandate isikute veebisaitidel nimetatud linkide kaudu kättesaadav teave üksnes üldise teabe iseloomuga. EUIPO ei vastuta nende kolmandate isikute veebisaitidel esitatud avalduste, arvamuste ja teabe eest. Vastutus sellise sisu täpsuse ja täielikkuse eest lasub üksnes nimetatud sisu pakkujatel ja EUIPO ei garanteeri seda. Pange tähele, et kolmanda osapoole esitatud teave ei pruugi kajastada EUIPO seisukohti.

EUIPO ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida veebisaidi kaudu esitatud teabele ja teenustele, sealhulgas veebisaidilt hüperlinkidega seotud teabele või teenustele tuginemisest, mis on ja jäävad asjaomaste kolmandate isikute ainukontrolli ja vastutuse alla. EUIPO ei vastuta mingil viisil viivituste, ebatäpsuste, vigade või puuduste eest sellises sisus. Kui EUIPO-le teatatakse selle veebisaidi kaudu esitatud teabega seotud vigadest või puudustest, püüab EUIPO neid viivitamata parandada või vajaduse korral suunata küsimuse asjaomasele partneriandmete omanikule või kolmandale isikule.

EUIPO võib igal ajal eemaldada kolmandate isikute esitatud ja veebisaidile üleslaetud teabe või muu sisu.

Kontakt

Kui soovite võtta ühendust EUIPOga seoses veebisaidiga "Ideed Powered for business" seotud küsimustes ja eelkõige Euroopa VKEdega seotud küsimustes, leiate asjakohase kontaktvormi rubriigist Kontakt.